Auto verzekeringen

Ijzersterke verzekering consultancy

Verzeker uw auto, bestelauto, motor, scooter, brommer of andere voertuigen. Toeras Assurantiekantoor staat voor u klaar

wanbetaling verzekering geroyeerd

Geroyeerd wegens wanbetaling? Maak bij ons een nieuwe start. Informeer naar de mogelijkheden

verzekeringen strafrechtelijk verleden of rij-ontzegging

Toeras verzekerd ook met een CIS registratie of strafrechtelijk verleden uw auto, woonhuis, inboedel en aansprakelijkheid

medicatie verzekeringen / zorgverzekeringen

Bent u op zoek naar goede zorgverzekering? Bij ons kunt u deze zorgverzekering afsluiten

Milieuschadeverzekering

Risico’s nemen hoort bij het ondernemersvak. Risico’s incalculeren ook. Daarom adviseert ons kantoor een compleet pakket aan bedrijfsverzekeringen. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben milieuschade geschrapt uit de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor is momenteel ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemingen niet (meer) verzekerd tegen de gevolgen van milieuschade. Hoe is dat bij u? En weet u eigenlijk wel hoevéél risico u loopt?

De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,00 kosten. Als uw bedrijf daar niet voor verzekerd is komen de kosten volledig voor uw rekening. En milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu aantasten. Zelfs een lekkend koelsysteem kan voor grote milieuproblemen zorgen. Op eigen bodem, maar ook op die van de buren. Om van de gevolgschade nog maar niet te spreken.

De milieuschadeverzekering dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico’s. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de milieuschadeverzekering wordt de versnipperde dekking voor milieuschade onder één polis geschaard.

De milieuschadeverzekering dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

Rubriek 1 kent een basisdekking, met brand, blikseminslag en ontploffing als verzekerde gevaren.
Wordt ook rubriek 2 verzekerd, dan geldt een uitgebreide gevarendekking. Ook storm, vorst, aanrijding, overspanning/inductie en dergelijke vallen dan onder de dekking.
Rubriek 3 breidt de dekking uit naar in beginsel alle mogelijke gevaren die – van buitenaf – milieuschade kunnen veroorzaken.

De MSV kent twee groepen polissen. De eerste groep neemt de eigen bedrijfslocatie als uitgangspunt. De tweede groep polissen is speciaal toegesneden op bedrijven die hun werkzaamheden niet primair op de eigen locatie, maar bij derden uitoefenen (bijvoorbeeld loodgieters en aannemers).

Milieuschadeverzekeringen zijn tot nu toe verdeeld over meerdere polissen: brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, CAR-verzekering e.d. Een onduidelijke en onbeheersbare situatie waarover dan ook jarenlang is gesproken. In 1994 werd de Stuurgroep Milieuschadeverzekering opgericht met als opdracht, een geïntegreerde milieupolis te ontwikkelen.

 • Uitgangspunten waren:
 • integreren van verschillende polissen;
 • lacunes in bestaande dekkingen opvullen;
 • de dekking calculeerbaar en beheersbaar maken;
 • de verzekerde keuzemogelijkheid bieden betreffende de omvang van de dekking.

Conclusie was om de nieuwe MSV in een directe vorm te gieten; de saneringskosten bij derden zijn meeverzekerd zonder een beroep te hoeven doen op een aansprakelijkheidsconstructie. En dat is voor het eerst.

Wat is verzekerd

De Milieuschadeverzekering heeft een zeer brede dekking:

 • saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • onderzoekskosten
 • beredderingskosten
 • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
 • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
 • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
 • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
 • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Dekkingsmogelijkheden

De milieuschadeverzekering biedt keuze uit verschillende soorten polissen. Er wordt binnen de milieuschadeverzekering onderscheid gemaakt tussen bedrijven die op een vaste locatie werkzaam zijn en bedrijven die hun werkzaamheden uitvoeren bij derden. Beide bedrijven kunnen vervolgens kiezen uit een aantal dekkingsmogelijkheden. Zo kan iedere ondernemer precies dat risico verzekeren dat hij werkelijk loopt. De milieuschadeverzekering biedt dus maatwerk.

Voor bedrijven met een vaste locatie van het eigen bedrijf is er de Rubriekenpolis met een basisrubriek voor dekking tegen milieuschade door brand, ontploffing en blikseminslag, een uitgebreide evenementenrubriek voor schade door storm, luchtverkeer, aanrijding, omvallen van bomen e.d. en een Toprubriek tegen van buiten komende onheilen alsmede een dekking voor eigen gebrek.

Voor bedrijven die tijdelijk werkzaamheden bij klanten uitvoeren zijn er twee varianten. De Bij-Derdenpolis is een doorlopende verzekering voor werkzaamheden die steeds op andere locaties worden uitgevoerd. De Tijdelijk-Vastpolis is een projectgebonden verzekering. Beide polissen geven dekking voor sanering van water- en bodemverontreiniging die is ontstaan door de uitvoering van werkzaamheden op de locatie. Bovendien is zaakschade als gevolg van de verontreiniging gedekt.

Meeverzekerd

Behalve de saneringskosten zijn binnen de grenzen van het verzekerd bedrag ook kosten voor expertise, bereddingskosten, preventieve opruiming, opruiming en afvoering van asbest en de kosten als gevolg van de uitvoering van het saneringswerk meeverzekerd.
De Milieuschadeverzekering biedt geen dekking voor inkomende vervuiling. De schade moet altijd veroorzaakt zijn op de verzekerde locatie.

Uitsluitingen

De milieuschadeverzekering polis dekt geen schade veroorzaakt door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming, merkelijke schuld of nalatigheid van de verzekerde. Bestaande verontreiniging is evenmin verzekerd en dat geldt ook voor schade als gevolg van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks is evenzo niet gedekt. Daarvoor sluit u een Tankpolis af.

Voor wie bedoeld

Ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook scholen, horecaondernemingen, apothekers enzovoort.

Een paar voorbeelden

Asbest komt vrij bij brand

Een bedrijf waar zuivelproducten worden gemaakt heeft een hooiberg. Daar ontstond hooibroei, en er kwam brand. Het dak van de hooiberg bevatte asbest. De asbestdeeltjes verspreidden zich over het terrein. De kosten van het opruimen van de verontreiniging bedroegen € 58.000,00. De Milieuschadeverzekering vergoedde de kosten van het opruimen.
Het stormt. Het stormt hard! Het dak waait van het kantoorpand. En het dak bevat asbest. De asbestdeeltjes verspreiden zich over het terrein. En dat van de buurman. De buurman is akkerbouwer. Zijn oogst is gedeeltelijk verloren door besmetting met asbest. Een dure storm. Schade door asbest is vaak niet verzekerd. En uit veel aansprakelijkheidsverzekeringen is de milieudekking geschrapt. Gelukkig vergoedt de MilieuSchade Verzekering niet alleen de kosten van het verwijderen van de asbestdeeltjes, maar ook de kosten van de verloren gegane oogst.

De occasions staan keurig naast elkaar. Het was druk geweest deze zaterdag. Veel verkocht. Maar ’s nachts breekt er brand uit. 15 Auto’s op het terrein en een pallet met gebruikte autobanden branden volledig uit. Met het bluswater komt verontreiniging in de grond. En in die van de buurman. De kosten van het opruimen van de verontreiniging zijn € 19.000,00. Gelukkig heeft de eigenaar een MilieuSchade Verzekering afgesloten, en wordt de schade volledig vergoed.

Afvalwater in de sloot bij de drukkerij

Een loodgieter maakt een nieuwe aansluiting op de riolering van de drukkerij. Dat doet hij in de bouwput. De drukker vraagt de loodgieter het opkomende grondwater af te pompen naar een afwateringssloot. En daar gaat het fout… Plotseling stroomt thinner houdend afvalwater van de drukkerij in de bouwput. Gevolg: verontreinigd oppervlaktewater! Wie is er aansprakelijk? Dat wordt onderzocht. Daardoor duurt het lang voordat begonnen kan worden met het opruimen van de verontreiniging. De waterbeheerder besluit zelf het oppervlaktewater te reinigen. En stuurt een rekening van € 10.000,00 naar de drukkerij. Gelukkig kan de waterbeheerder in deze bijzondere situatie een beroep doen op zowel de Milieuschadeverzekering van de drukker als van de loodgieter. Het vaststellen van aansprakelijkheid is niet meer nodig. De kosten van het opruimen van de verontreiniging zijn volledig gedekt. Het is snel geregeld.

Een groothandel in papier

De klimaatomstandigheden in het pakhuis van het papier zijn belangrijk. Om te voorkomen dat er iets misgaat bij een stroomstoring heeft de eigenaar een noodaggregaat achter de hand. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen heeft hij een vloeistofdichte vloer rond het aggregaat aan laten leggen. De dieselolie staat opgeslagen in een aantal kleinere vaten. Bij het laden en lossen rijdt een vorkheftruck een vat omver, dat rolt weg. Het komt naast de vloeistofdichte vloer terecht en gaat kapot. De olie veroorzaakt een verontreiniging. De kosten van het opruimen van de schade bedragen € 25.000,00. Gelukkig dekt de MilieuSchadeVerzekering de kosten.

Premiefactoren

De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de bedrijfsactiviteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag. Hoe minder risico, hoe lager de premie.

De acceptatie- en premieberekeningsprocedures zijn geënt op de sector waarbinnen de kandidaat-verzekeringnemer zijn bedrijf uitoefent (agrarische sector; MKB; industriële sector; of gemeente/semi-overheid).

Bijzonderheden:

Het risico van milieuschade is voor verzekeraars moeilijk te beoordelen en kan gepaard gaan met zeer hoge schadeclaims.

Nederlandse verzekeraars hebben gezamenlijk het Milieu Aansprakelijkheidsverzekering Samenwerkingsverband (MAS) opgezet. Deze MAS-pool richt zich op het MKB, de industrie, de agrarische sector en de (semi-)overheid. Milieuschades die het gevolg zijn van bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen zijn uitgesloten van verzekering. De verzekering dekt bovendien alleen de milieuschades die binnen de verzekeringsduur vallen, de claim moet dus in deze periode zijn ingediend. Verontreinigingen die ontstaan zijn voor de ingangsdatum van de polis of na beëindiging, zijn niet verzekerd. Voordat u de verzekering kunt afsluiten zal er daarom doorgaans een inspectie plaatsvinden om vast te stellen of er al sprake is van verontreiniging. Op basis van een bedrijfsanalyse wordt het risico van milieuaansprakelijkheid voor uw organisatie in kaart gebracht, waarna de premie kan worden vastgesteld.

Het ligt in de bedoeling dat de milieuaansprakelijkheidsverzekering wordt vervangen door de milieuschadeverzekering, die ook milieuschade op de eigen locatie dekt.

Tot slot

Milieuschadeverzekering (MSV) vervangt Milieuaansprakelijkheidsverzekering (MAS)

De zorg voor ons milieu neemt in Nederland een belangrijke plaats in. Door wet- en regelgeving stelt de overheid steeds strengere milieu-eisen. Toch is schade aan het milieu niet altijd te voorkomen. Wanneer een bedrijf onverhoopt het milieu aantast kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Voor ondernemers is het mogelijk zich tegen de milieurisico’s te verzekeren. De Milieuschadeverzekering dekt schade aan de locatie van derden maar ook aan de eigen locatie.

Milieuschadeverzekeringen zijn tot nu toe verdeeld over meerdere polissen: brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, CAR-verzekering e.d. Een onduidelijke en onbeheersbare situatie waarover dan ook jarenlang is gesproken. In 1994 werd de Stuurgroep Milieuschadeverzekering opgericht met als opdracht, een geïntegreerde milieupolis te ontwikkelen.

Uitgangspunten waren:
· integreren van verschillende polissen;
· lacunes in bestaande dekkingen opvullen;
· de dekking calculeerbaar en beheersbaar maken;
· de verzekerde keuzemogelijkheid bieden betreffende de omvang van de dekking.

Conclusie was om de nieuwe MSV in een directe vorm te gieten; de saneringskosten bij derden zijn meeverzekerd zonder een beroep te hoeven doen op een aansprakelijkheidsconstructie. En dat is voor het eerst.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte en advies.