WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Toepassing van de Wsnp is een juridische maatregel die kan worden ingesteld als vorm van zakelijk financiële hulpverlening gericht op het veranderen van gedrag dat tot dan toe structureel tot het maken van schulden voerde.[1] De rechter spreekt op verzoek van schuldeiser of schuldenaar het faillissement uit indien voldoende vaststaat dat deze persoon is opgehouden zijn schulden te betalen. De rechtbank wijst ook een Wsnp-bewindvoerder aan.[2] Doorgaans beschikt de schuldenaar over onvoldoende vermogen om alle schuldeisers te kunnen voldoen. Het faillissement wordt dan opgeheven zonder dat alle schuldeisers volledig zijn betaald. Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) houdt na het faillissement op te bestaan, waardoor de schuldeisers geen verhaal meer hebben. Bij een natuurlijk persoon blijven de resterende schulden echter na opheffing van het faillissement gewoon bestaan. Deze schulden blijven dus in principe levenslang of – in het geval de erfenis wordt aanvaard – langer bestaan, tenzij de schuldenaar de schulden af kan betalen of een akkoord kan sluiten. Deze situatie werd onwenselijk geacht. De wet schuldsanering natuurlijke personen tracht een oplossing te bieden door middel van een schuldsaneringsregeling.

De wettelijke schuldsaneringsregeling is bedoeld voor degenen die buiten hun schuld (“te goeder trouw”) in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar. Indien de rechtbank na verloop van die drie jaar oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem de zogenaamde schone lei gegeven. De schone lei betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de schuldsaneringsregeling is uitgesproken niet langer afdwingbaar zijn. Wordt de schone lei niet gegeven, dan blijven de schulden bestaan. Bij een psycho-sociale achtergrond van natuurlijke personen met een schuldenproblematiek, kan een beschermingsbewind worden ingesteld.

Tag Archief van: WSNP

spaargeld

Een deel van de Nederlandse bevolking kan zich financieel weinig tegenslag veroorloven. Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om €2000 op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Huurders, alleenstaanden met kinderen, en personen die rood staan op betaalrekeningen zijn aanzienlijk vaker financieel kwetsbaar.

Een enquête die representatief is voor de Nederlandse bevolking, laat zien dat niet iedereen voldoende spaargeld achter de hand heeft om onverwachte noodzakelijke uitgaven direct te kunnen betalen. 6 op de 7 mensen geeft aan zeker wel of waarschijnlijk wel in staat te zijn binnen een maand €2000 spaargeld bij elkaar te krijgen als zij voor een onverwachte uitgave staan. Lees meer

Gemeentelijke kredietbank - Schuldhulpverlening en verzekeren

Gemeentelijke kredietbank, de opstap naar een schuldenvrije toekomst

Het duurt vaak jaren voordat mensen met schulden de stap naar hulpverlening durven te zetten. Een simpele betalingsachterstand kan hierdoor uitgroeien tot een problematische schuld. Een wijziging in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit helpen voorkomen. Lees meer